Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
For et par uker siden kunne du i Finansavisen lese en forvalter proklamere: Buy in May and stay! Altså en oppfordring om å kjøpe aksjer og fondsandeler på denne tiden av året. Det i rake motsetning til det velkjente ordtaket som anbefaler å selge i mai og returnere i oktober. Hva som er rett, det viktigere poenget bak uttalelsen og ellers om siste tids utvikling i Stolt Explorer, belyses i denne rapporten.

Siden langt mer avkastning er tapt i påvente av korreksjoner enn i korreksjonene selv, har nedturspådommer lite produktivt ved seg. Likevel får advarsler om nært forestående krakk og kriser rikelig med spalteplass i media. Vi dveler ikke ved denne
realiteten nå, men sympatiserer med Morgan Housels teori om at optimisten kan oppfattes som en naiv heiagjengleder, mens pessimisten gjerne oppfattes som en smart hjelper. Avviket, også kalt «adferdsglippen», som oppstår mellom markeds- og
investoravkastning, måles typisk til å være 2-3% årlig.

Så når vår egen Bernt Berg-Nielsen rykket ut med oppfordring om å kjøpe aksjer i mai, så var det 1) fordi det faktisk er rett: Forventet aksjeavkastning mellom mai og oktober er +2% i et 30-års perspektiv og +4% i et 10-års perspektiv. Men vel så viktig 2) fordi det er med på å bidra til bedre investoradferd og avkastning over tid. Innimellom må man risikere å kunne bli oppfattet som den naive heiagjenglederen.

Stolt Explorer A falt -1,2% i mai og er med det opp +10,7% i 2024. Nok en gang var det halvleder-selskapet NVIDIA som bidro best med +20% kursoppgang. Kvartalsrapporten viste enda en ‘stang-inn’; fra +262% inntektsvekst til 78% margin og $14.9bn på bunnlinjen – syv ganger så mye som i førstekvartal i fjor. Nettopp fordi inntjeningen har steget i takt med den kraftige aksjekursstigningen lar ‘høydeskrekken’ vente på seg.

Det mest negative bidraget kom fra samme sektor, med SAMSUNG ELECTRONICS som falt -9%. Aksjen har vært tynget av bekymringer rundt treghet i det nyetablerte
samarbeidet med nettopp NVIDIA. Etter månedsskifte har disse bekymringene blitt dempet av konstruktive uttalelser om at samarbeid og testing av HBM-brikkene skrider frem.

Forøvrig er det verdt å nevne at den norske kronen styrket seg markant i mai, eksempelvis med nær +6% mot dollar. Underliggende aksjekursutvikling var dermed bedre enn månedsresultatet tilsier. Også fremover vil du fortsette å kjenne Stolt Explorer som et fond uten valutasikring. Nettopp fordi globale selskaper har inntekts- og kostnadsstrømmer i ulike valuta, skapes valutabalanse i daglig drift, som gir god
beskyttelse mot store valutautslag over tid.

Hvis definisjonen på fondssuksess er å gjøre det langt bedre enn de fleste, kan det være beroligende å vite at du allerede er et hestehode foran bare du holder tritt med fondet du eier. «Sell in May and go away» sparte deg for 6% tap i 2022, men tok fra
deg 25% gevinst de tre foregående år. «Fakta fremfor følelser» sier vi i forvaltningen av Stolt Explorer. Er du med oss på den, kan vi sammen høste god avkastning på sikt.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Globalt
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC Services AB
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. mai 2024) 127,95
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 523,9 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Daglig
Forvaltningsansvarlig J. Birkeland / B. Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 7,6 8,8 -
Sharpe Ratio
1,1 0,7 -
Information Ratio
0,6 -0,9 -
Tracking Error
6,1 5,4 -
Avkastningsoversikt
1 måned -1,20 % %
3 måneder 4,89 % %
6 måneder 9,76 % %
Hittil i år 10,70 % %
12 måneder 12,60 % %
siden oppstart (19.05.21) 27,95 % %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Nvidia 3,1 %
Novo Nordisk 2,5 %
Novartis 2,2 %
Shell 2,1 %
Broadcom 1,7 %
Siemens 1,7 %
China Construction Bank 1,5 %
Kongsberg 1,5 %
Meta Platforms 1,4 %
AstraZeneca 1,4 %
Sektorfordeling %
Finans 16,6 %
Informasjonsteknologi 15,8 %
Helse 11,7 %
Konsumvarer 10,6 %
Industri 10,6 %
Energi 9,2 %
Materialer 9,0 %
Telekom 7,4 %
Forbruksvarer 4,9 %
Forsyningsselskaper 2,5 %
Eiendom 0,5 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 98 91 %
Indirekte eierskap (ETF) 255 9 %
Likviditet - 1 %
Total 353 100 %
Største beholdning
DB Frontier ETF 5,1 %
Minste beholdning
Mandatum 0,1 %
10 største land %
USA 24,7 %
Norge 8,2 %
Kina 7,5 %
UK 7,2 %
Sverige 6,1 %
Japan 4,9 %
Danmark 4,7 %
Sveits 3,9 %
Frankrike 3,6 %
Australia 2,8 %
Valutafordeling %
USD 48 %
EUR 16 %
NOK 9 %
SEK 9 %
DKK 5 %
JPY 4 %
GBP 4 %
CHF 4 %
VND 1 %
CAD 1 %