English

Generelle forbehold

Denne nettsiden inneholder informasjon om Alchemy Trading AS (Org. nr. 998 666 449). Alchemy Trading AS er registrert hos Finanstilsynet som forvalter av alternative investeringsfond (AIF). Nettsiden er opprettet for å gi generell informasjon om Alchemy Trading og dets investeringsstrategi. Nettsiden må ikke ses på som salg- eller markedsføringsmateriale eller en investeringsoppfordring. Det frarådes sterkt å bruke informasjon på denne nettsiden som beslutningsgrunnlag for investeringer innen verdipapirer. AIFet forvaltet av Alchemy Trading AS blir ikke markedsført til ikke-profesjonelle investorer i EØS-området. De som ønsker å motta informasjon om AIFet vil kunne bli forelagt dette på forespørsel i samsvar med kravene i direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet), og relevant nasjonal lovgivning i det aktuelle land. Ved å akseptere bekrefter du at du ikke bruker denne nettsiden i investeringsøyemed, og at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene.

PERSONVERNERKLÆRING & KAPITALDEKNING

KAPITALDEKNING

Stolt Finans AS 2020  trykk her.
Stolt Kapitalforvaltning AS 2020 trykk her.

PERONVERNERKLÆRING

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling, bruk og behandling av personopplysninger i forbindelse med tjenestene vi tilbyr, du finner informasjon om våre tjenester her:

Stolt Finans AS  trykk her.
Kapitaldekning 2021

Stolt Kapitalforvaltning AS trykk her.

Stolt Finans AS og Stolt Kapitalforvaltning AS («Stolt») er ansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen, og opptrer i rollen som behandlingsansvarlig henhold til gjeldende personvernlovgivning. Gjeldende personvernlovgivning er EUs personvernforordning 2016/679 slik denne er implementert i norsk lov (heretter kalt «GDPR»).

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål til denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på post@stoltkapital.no eller +47 51 84 83 00.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Stolt er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dersom ikke annet er opplyst.

Det øverste ansvaret tillegger daglig leder. Den daglige oppfølgningen foretas av administrasjonen i samråd med IKT ansvarlig og vår Compliance.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Behandling av personopplysninger i forbindelse med inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt med kunder som handler som privatperson (ikke på vegne av et selskap), har hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 b). Behandling av personopplysninger for samme formål, men hvor den registrerte er en ansatt som handler på vegne av et selskap, har hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 f); behandling av personopplysninger ivaretar en legitim interesse hos både Stolt og selskapet, og den ansattes personvern er ivaretatt gjennom ansettelseskontrakten mellom vedkommende og selskapet, samt gjennom de garantier som Stolt har gitt i denne Personvernerklæringen.

Administrasjon av kundeforhold har samme rettslige grunnlag som de ovenfor nevnte aktiviteter, siden denne behandlingen også er nødvendig for å utføre tjenestene / tjener legitime interesser, som ikke tilsidesettes av den registrertes personverninteresser.

BEHANDLINGSFORMÅL OG GRUNNLAGET FOR BEHANDLING

Formålet med behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon og for å oppfylle de forpliktelser som Stolt har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og avtaler med kunden. Grunnlaget for behandlingen er lovpålagte plikter og at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller levere en tjeneste til kunder. Vi vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller kunden har samtykket til slik behandling.

DOKUMENTASJON OG KONTROLLHANDLINGER

Verdipapir- og hvitvaskingslovgivningen krever at Stolt behandler og oppbevarer informasjon om våre kunder og handler, jf. punkt 3. Myndighetene krever i tillegg at verdipapirforetak i stor utstrekning kontrollerer at egen virksomhet drives i samsvar med gjeldende lovkrav. Som følge av dette kravet må vi gjennomgå lagret dialog med våre kunder på e-post, telefon osv.

Vi vil være i stand til å gjenfinne relevant telefonkommunikasjon ved å søke på inn- eller utgående telefonnummer, tidspunkt for samtalen og/eller hvilke medarbeidere som tok part i samtalen.

Kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler vil vi kunne gjenfinne på grunnlag av kundens identitet, tidspunkt for dialogen og hvilke medarbeidere som var del av dialogen.

Vi er pålagt å melde fra til myndigheter om mistenkelige transaksjoner og vil i denne forbindelse utlevere relaterte kundeopplysninger og kundedialog.

TVISTER

Ved tvister mellom oss og kunder vil vi være nødt til å gjennomgå lagret kundedialog for å avdekke hendelsesforløpet.

Kundedialogen vil kunne bli fremlagt som bevis i forbindelse med behandling i eventuelle klageorganer eller domstoler.

HENVENDELSER FRA MYNDIGHETER

Stolt får henvendelser fra finansregulatoriske myndigheter, skattemyndigheter og politi/påtalemyndigheter som i medhold av lov pålegger oss å utlevere dokumentasjon om kundeforhold. Stolt vil i denne sammenheng måtte levere ut lagrede personopplysninger i form av kundeopplysninger og kundedialog.

RÅDGIVNING OG SALG

Opplysningene som verdipapirlovgivningen krever at Stolt samler inn og tar vare på om kunder benyttes som blant annet for å gi kunder råd tilpasset deres kunnskapsnivå, risikoprofil og investeringsmål. De benyttes også som grunnlag for å sørge for at kunder ikke handler i verdipapirer de ikke har tilstrekkelig kunnskap om.

MARKEDSFØRING

Stolt bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester og produkter du kan ha interesse av.

Stolt benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette.

UTVIKLING AV KUNDETJENESTER

Vi lagrer opplysninger om bruken av våre kundetjenester for å kunne bedre brukeropplevelsen og videreutvikle våre tjenester basert på kunnskap om statistikk og trender i bruken av tjenestene. Lagringen gjør det også mulig å understøtte feilsøking.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Stolt behandler personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen.

INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn personopplysninger hovedsakelig direkte fra våre kunder. Denne informasjonen kan imidlertid suppleres med informasjon som er tilgjengelig i offentlige registre, som Brønnøysundregistret og informasjon fra andre kilder, for eksempel aksjeregister, banker eller andre relevante finansinstitusjoner når dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til kunden. Vi kan også samle inn informasjon fra offentlige kilder, for eksempel ved bruk av Google, fra media mv.

Stolts kunderegister inneholder følgende opplysninger om kunden:

Dersom du ikke ønsker å gi oss informasjon som er nødvendig for at Stolt skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter, er konsekvensen at vi ikke kan inngå avtale med eller levere tjenester til deg.

LAGRING AV KUNDEKOMMUNIKASJON OG DOKUMENTASJON AV HANDLER

Verdipapirlovgivningen pålegger Stolt å lagre kundedialog på ikke-manipulerbare lagringsmidler for i ettertid å kunne dokumentere hvordan partene har kommunisert med hverandre. Som følge av dette tar vi vare på alle inn- og utgående telefonsamtaler gjennomført på fast telefon og epost fra de av våre ansatte som har kundedialog.

Vi er videre pålagt å oppbevare dokumentasjon for innlagte ordre og gjennomførte handler.

Vi er også pålagt å melde fra til myndigheter om mistenkelige transaksjoner og vil i denne forbindelse utlevere relaterte kundeopplysninger og kundedialog.

HVILKE OPPLYSNINGER VI SAMLER INN I ANDRE RELASJONER

For potensielle kunder vil vi innhente følgende opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner:

For leverandører og samarbeidspartnere innhenter vi følgende opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner:

 

MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

Stolt deler noen ganger personopplysninger med tredjeparter, når dette er nødvendig for leveransen av tjenestene og / eller hvis kunden ber oss om dette, f.eks. når ytelsen til tjenestene krever samarbeid med en slik tredjepart, typisk en bank eller en annen finansiell virksomhet.

Leverandører av IT-løsninger som Stolt bruker til behandling av personopplysninger, kan ha tilgang til personopplysninger for formål spesifikt angitt i en databehandlingsavtale, f.eks. vedlikeholds- og supporttjenester knyttet til IT-systemet. Databehandleravtalen forplikter leverandøren til å overholde gjeldende personvernlovgivning når de utfører sine tjenester til Stolt.

Personopplysninger kan bli utlevert til nasjonale myndigheter, dersom det er påkrevd etter norsk lov, f.eks. for etterlevelse av forpliktelsene etter den norske hvitvaskingsloven.

Hvis personopplysninger skal overføres til et land utenfor EØS som ikke gir tilstrekkelige garantier for vern av opplysningene, vil Stolt inngå EUs standardavtale for overføring av personopplysninger med det aktuelle selskapet eller benytte annen rettslig mekanisme som gjør overføringen lovlig (i henhold til GDPR kapittel V).

DATASIKKERHET

Stolt arbeider kontinuerlig med å forhindre uautorisert tilgang, utlevering eller annen avvikende behandling av personopplysninger. Vi har implementert fysiske, tekniske og administrative prosedyrer og tiltak for å beskytte personopplysninger.

Alle våre ansatte er underlagt en streng taushetsplikt som er fastsatt i Lov om finansforetak og finanskonsern § 9-6.

SLETTING

Stolt har etablert rutiner for lagring og sletting av personopplysninger for å sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Vær oppmerksom på at selv om personopplysninger ble samlet inn for et formål, f.eks. for det formål å levere tjenestene, kan et annet formål kreve at vi lagrer den samme informasjonen i en lengre periode, f.eks. rettslige forpliktelser som følger av norske bokføringsregler eller hvitvaskingsloven. Du kan også gi ditt samtykke til videre behandling av dine personopplysninger, f.eks. for å la oss kontakte deg med hensyn til tjenester som vi tror kan være av interesse for deg eller selskapet du representerer.

DINE RETTIGHETER

Respektive har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Det er viktig at opplysningene vi har om vedkommende er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått sammen og kunne gi god service. Kunden kan kreve at selskapet retter og sletter opplysninger, hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

Stolt sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til foreldelsesfristen for det aktuelle formålet utløper jf. verdipapirhandelloven.

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») på våre nettsider. En cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din når du besøker våre nettsteder. Cookies hjelper oss med å identifisere datamaskinen din, slik at vi kan skreddersy din brukeropplevelse. På stoltfinans.no bruker vi tredjepartscookies og forespørsler fra tredjepart.

Tredjepartscookies er satt av tredjeparter, hovedsakelig annonseringsnettverk. Disse informasjonskapslene blir lest på nytt ved et besøk på andre nettsteder hvis nettstedet er en del av dette nettverket. stolfinans.no bruker Google Analytics – et vanlig verktøy for analyse av nettsider – for å observere antall besøkende til hjemmesiden vår og hvordan du kom til vår nettside; f.eks ved å skrive inn adressen, ved å søke etter den eller ved å klikke på en lenke. Vi mottar slik informasjon kun på et aggregert nivå. Informasjonen gjør det mulig for oss å designe mer brukervennlige sider og nyttig innhold.

Din datamaskin vil også kunne bli gjenkjent ved hjelp av såkalte tredjepartsforespørsler. Til tross for at denne teknologien ikke setter noen informasjonskapsler (altså ikke lagrer informasjon på datamaskinen din) kan informasjon fortsatt overføres til tredjeparter. stoltfinans.no bruker Google Analytics og Google Maps, som begge baserer seg på slike tredjepartsforespørsler.

Du kan blokkere eller administrere cookies i nettleserens innstillinger. Vær oppmerksom på at blokkering av informasjonskapsler kan hindre at nettstedet vårt fungerer som det skal.

ENDRINGER

Vi kan endre denne Personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon her. Hvis vi foretar endringer som i vesentlig grad endrer våre personvernrutiner, vil vi varsle deg via e-post eller legge inn en melding på våre nettsider før endringene trer i kraft.