Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Hvis du er ekspert innen ett felt, men dine innsikter viser seg transformative også innen andre felt, har du sannsynligvis bidratt til noe stort. Det var tilfellet med psykolog Daniel Kahneman, som hjalp økonomer å forstå hvorfor matematikken ikke alltid går opp. Denne rapporten hedrer nobelvinneren i forbindelse med hans bortgang og forklarer kreftene i sving bak det rivende sterke aksjemarkedet. Stolt Explorer gjorde et verdibyks på over +5% i mars

Hvordan forklarer vi at aksjer faller mye og raskt på dårlige nyheter, men stiger langt og sakte på gode? Det var slike spørsmål Kahneman kunne gi økonomi- og investeringsfaget bedre forklaringer på gjennom forskning på «beslutningstagning under usikkerhet». Blant annet gjennom innsikten ‘tap gjør dobbelt så vondt som seier føles godt’ viste han hvordan vi oftest tar valg som søker å minimere tap, i motsetning til det som gir best forventningsverdi. Dette ble kjent som prospektteorien – like relevant i dag som i 1979.

Forvaltere og analytikere har fått kjørt seg i media den siste tiden, med kritikk om at aktiv forvaltning ikke fungerer og at kursmål på aksjer kunne vært erstattet av myntkast. I Stolt mener vi problemstillingen må snus rundt: Hvorfor fortsetter det å eksistere stor etterspørsel etter aksjefond- og analyser, dersom påstanden om 0-bidrag er riktig? Også her er Kahneman et naturlig stoppested på veien mot gode svar; gang på gang beviste han hvordan vi søker sikre svar om fremtiden heller enn sannsynlighetsbaserte. Verdibidraget fra forvaltning og analyse vies mer plass i en fremtidig rapport.

Stolt Explorer A utviklet seg sterkt med +5,3% oppgang i mars. Størst verdioppgang hadde KI-selskapet MICRON med +33%. Fondets største posisjon NVIDIA steg videre med +17%.

La oss kort vende tilbake og filosofere rundt praksisen med kursmål. I forvaltningen av Stolt Explorer utelates kursmål helt bevisst. Tilfellet med NVIDIA er et godt eksempel. En rekke positive omstendigheter har sent kursen +250% høyere det siste året og dermed blåst forbi de mest optimistiske anslagene. Kursmålpraksis ville antakelig rettferdiggjort gevinstsikring rundt $300/aksje i mai 2023 – lenge før årsrapporten lå på bordet, som bekreftet at inntjeningen hadde steget like bratt som aksjekursen. Ei heller hadde fondet fått glede av siste tids kursoppgang i forbindelse med lanseringen av B100-brikken du ser avbildet ovenfor, som sendte kursen over $900/aksje.

Hva ligger bak den sterke utviklingen i globale aksjer? Godt aktivitetsnivå, sterk inntjening, men også færre aksjer tilgjengelig i markedet: Rekordstore tilbakekjøp fra selskapene i kombinasjon med fravær av nye børsnoteringer har redusert netto antall aksjer i rekordtempo – sist sett på 90-tallet.

For mer krevende oppgaver enn tannpuss og skolisseknyting, eksempelvis analyse- og investeringsbeslutninger, oppfordret nobelvinneren til ikke å stole for mye på individuelle- eller forhastede vurderingsevner. Forvalterne i Stolt har dette i mente inn i forestående porteføljegjennomgang. For inspirasjon lenker vi til sammendrag av 10 læringspunkter fra Kahneman.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC Services AB
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. mars 2024) 128,47
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 520,2 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 7,6 - -
Sharpe Ratio
1,7 - -
Information Ratio
-1,7 - -
Tracking Error
5,7 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 5,31 %
3 måneder 11,15 %
6 måneder 14,64 %
Hittil i år 11,15 %
12 måneder 17,82 %
siden oppstart (19.05.21) 28,47 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Nvidia 2,7 %
Novo Nordisk 2,5 %
Novartis 2,2 %
Broadcom 1,8 %
Siemens 1,7 %
Shell 1,7 %
Tokyo Electron 1,5 %
Meta Platforms 1,5 %
Samsung Electronics 1,5 %
Hyundai Motor 1,4 %
Sektorfordeling %
Finans 18,2 %
Informasjonsteknologi 16,1 %
Konsumvarer 11,2 %
Helse 10,8 %
Industri 10,8 %
Energi 9,3 %
Materialer 7,8 %
Telekom 6 %
Forbruksvarer 5,1 %
Forsyningsselskaper 2,3 %
Eiendom 0,5 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 95 88 %
Indirekte eierskap (ETF) 258 10 %
Likviditet - 2 %
Total 353 100 %
Største beholdning
DB Frontier ETF 5,3 %
Minste beholdning
Mandatum 0,1 %
10 største land %
USA 23,3 %
Norge 7,9 %
Kina 7,4 %
UK 6,9 %
Sverige 66,1 %
Japan 5,6 %
Danmark 4,8 %
Sveits 3,9 %
Sør-korea 2,9 %
Tyskland 2,8 %
Valutafordeling %
USD 46 %
EUR 16 %
NOK 9 %
SEK 9 %
DKK 5 %
JPY 5 %
CHF 4 %
GBP 4 %
VND 1 %
AUD 1 %