Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Nigeria, Argentina og Hellas; ulike land i ulike verdensdeler. Kanskje likevel like fra et investorperspektiv; halvt dysfunksjonelle økonomier. To av de plaget med hyperinflasjon. På en klassisk «holde-seg-unna» liste vil de intuitivt trone øverst – langt unna seleksjonskriteriet «Kvalitet». Da er det kontra-intuitivt å lære at nettopp disse er landene med sterkest børsoppgang i verden i år. Logikken bak, og ellers om interessante utviklingstrekk i noen av Stolt Explorers porteføljeselskaper, belyses i denne rapporten.

Investeringsopplæring ABC: Du vinner ikke gullmedaljen ved kun å kjøpe det av høyest kvalitet til enhver tid. Du vil derimot kunne vinne gullmedaljen ved å kjøpe det av hvilken som helst kvalitet, gitt at det du kjøper er underpriset relativt til kvaliteten.

La oss si at dette er halve forklaringen til hvorfor aksjemarkedet i Nigeria, Argentina og Hellas har steget opp imot +50% så langt i 2023. Den andre delen av forklaringen, især for de to førstnevnte landene, kan pussig nok være den sterke inflasjonen selv. Hvordan beskytte kjøpekraften best når prisen på varer og tjenester løper avsteds? Jo, ved eierskap i børsnoterte selskaper. Generelt har disse vist imponerende evne til å lempe kostnadsøkninger over på konsumenten, og dermed opprettholdt profitabiliteten i inneværende inflasjonssyklus. Man ender opp i en paradoksal situasjon der aksjemarkedet, normalt ansett risikabel og til tider skummel, som den sikreste vei til å henge med i prisstigningskappløpet.

Som andelseier i Stolt Explorer er du blitt gavnet av verdens beste aksjemarked så langt i 2023. Gjennom fondets eksponering til fremvoksende markeder har selskapene listet på Nigerias NGX-børs i Lagos bidratt positivt med sitt dollarjusterte løft på +48,3%. Riktignok ikke nok til å redde fondets juli-prestasjon, hvor Stolt Explorer A falt -1,0%. Foreløpig årsavkastning var dermed +14,6%. Porteføljen ble i

juli tynget av svenske HEXAGONs -26,5% fall på en kombinasjon av nedgang i operasjonell kontantstrøm, avsetning i forbindelse med et effektivitetsprogram, samt kritisk medieoppmerksomhet. Verdt å notere er i midlertidig at administrerende direktør benyttet kursfallet til å kjøpe aksjer for 100 millioner kroner av egen lomme. Porteføljen hadde positivt bidrag fra ALIBABA som steg +14,2% til tross for en bot på én milliarder dollar fra myndighetene. Aksjemarkedet la altså mer vekt på at boten markerer avslutning på to år med regulatoriske undersøkelser av finansteknologi- og internettselskaper i Kina. Myndighetene sier at problemene har blitt rettet opp i og at man går tilbake til normalt tilsyn, som implisitt gir selskapene grønt lys til vekst. ALIBABAs datterselskap Ant offentliggjorde like etterpå et tilbakekjøpsprogram på 6 milliarder dollar. Veien til en separat børsnotering er igjen åpen.

Oslo Børs plasserer seg foreløpig på en blek 42. plass i den globale konkurransen, ett av få land med flat eller negativ børsutvikling i år. Påminnelsen om at utakt er investors beste venn, står seg; når hjemmemarked ikke leverer, er det alltid noen der ute som drar lasset. Stolt Explorer favner bredt, også på tvers av geografi med store prisingsforskjeller. Eksempelvis prises snittet av fondets selskaper betydelig lavere enn verdensindeksen, basert på løpende inntjening, samtidig som utbyttegrad er 4% mot 2% i verdensindeksen.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. juli 2023) 113,05
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 360,1 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 10,1 - -
Sharpe Ratio
1,2 - -
Information Ratio
0,1 - -
Tracking Error
10,2 - -
Avkastningsoversikt
1 måned -1,03 %
3 måneder 0,25 %
6 måneder 7,41 %
Hittil i år 14,57 %
12 måneder 15,13 %
siden oppstart (19.05.21) 13,05 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,6 %
Shell 2,1 %
Equinor 1,8 %
Novo Nordisk 1,7 %
Alibaba 1,7 %
Siemens 1,7 %
Nvidia 1,5 %
Ping An Insurance 1,5 %
Roche 1,5 %
Samsung Electronics 1,5 %
Sektorfordeling %
Finans 17 %
Informasjonsteknologi 12 %
Helse 12 %
Energi 11 %
Materialer 11 %
Konsumvarer 10 %
Industri 9 %
Telekom 8 %
Forbruksvarer 5 %
Forsyningsselskaper 1 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 92 87 %
Indirekte eierskap (ETF) 369 10 %
Likviditet - 3 %
Total 461 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,4 %
Minste beholdning
KYNDRYL 0,01 %
10 største land %
USA 18 %
Norge 13 %
Kina 10 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Sveits 5 %
Danmark 5 %
Sør-Korea 4 %
Sør-Afrika 3 %
Tyskland 3 %
Valutafordeling %
USD 48 %
NOK 14 %
EUR 12 %
SEK 9 %
DKK 5 %
CHF 5 %
GBP 4 %
VND 2 %
PLN 1 %
HKD 1 %