Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Etter å ha vunnet nobelprisen i fysikk for sitt bidrag til laserteknologien, benyttet Charles Townes anledningen til å poengtere sammenkoblingen mellom idéer og vitenskapelig progresjon. Han fortalte om beveren og kaninen som sto og kikket ned mektige Hoover Dam. «Nei, jeg har ikke bygget den selv, sa beveren. Men den er basert på min idé». Historiens relevans danner bakteppet for denne forvalterkommentaren. For øvrig gjorde andelsverdiene dine et byks til oppsiden i januar.

Idéer er viktige. De representerer kreativitetens yttergrense og fordrer det ypperste av forestillingsevne. De former også grunnlaget for hypoteser, som førstesteget i vitenskapelig metode. Men skal de omsettes til noe nyttig og praktisk må de operasjonaliseres. Det krever gjennomføringsevne og et minimum av realisme til å begynne med.

Et tilbakevendende tema i investeringsdiskusjonen i Stolt er effekten av investorers vilje til å betale mye for idéen og lite for gjennomføringsevnen gjennom euforiske 2020 og 2021. Skjevhetene som ble bygget opp vil ta år å balansere ut.

Bortfallet av investorer som har utelukket alle selskaper med befatning av fossile energikilder eller utvinning av mineraler og metaller, må forklare oss andre hvordan verden skal få dekket inn resterende 85% av energibehovet, og samtidig sikre kobber, sink og mangan nok til energiomstillingen som skal ta oss nærmere nullutslipp.

Stolt Explorers relative sektoreksponering med overvekt MATERIALER og ENERGI vil kanskje ikke samle likerklikk fra de mest idealistiske blant oss, men som praktikere mener vi at veien til mål (nullutslipp) faktisk blir kortere via de mest bærekraftsorienterte aktørene innen disse sektorene.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +6,7% i januar. Kinas beslutning om å gjenåpne økonomien etter to år med Covid-nedstengning, sammen med gryende håp om lavere inflasjon, dyttet globale aksjer høyere. Kinesiske ALIBABA GROUP og PING AN INSURANCE var sterkeste bidragsytere i perioden med oppgang på +21% og +27%. EQUINOR og PFIZER bidro i motsatt retning med fall på rundt -11%.

Apropos operasjonalisering; i oktober kunne vi lese i næringslivsavisene at Kina var i ferd med å bli «uinvesterbart» i kjølvannet av president Xi Pings forlengede presidentskap. Stolt Explorers motsykliske strategi førte da til økt vekt mot kinesiske selskaper. I dag konstaterer vi rundt +40% verdistigning, og tar med som påminnelse at strategi og avisoverskrifter sjelden skal blandes sammen.

Vi kan meddele at vår nye porteføljeforvalter Bernt Berg-Nielsen, nå er vel integrert hos oss. Bernt bringer med seg lang investeringserfaring og utfyller laget med stor detaljforståelse rundt selskaper innen ulike sektorer. Med godt humør og kontinuerlig interesse for læring kan du være trygg på at Stolt Explorer har blitt ennå litt bedre med Bernt om bord. I mai reiser han for 10. gang til Omaha for å konsumere visdommen til Buffet og Munger på Berkshires generalforsamling.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs ((31. januar 2023)) 105,25
Utbytteutdeling Nei (reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 349,7 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 11,2 - -
Sharpe Ratio
0,05 - -
Information Ratio
-0,4 - -
Tracking Error
9,1 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 6,67 %
3 måneder 10,12 %
6 måneder 8,70 %
Hittil i år 6,67 %
12 måneder 1,67 %
siden oppstart (19.05.21) 5,25 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,2 %
Shell 2,1 %
Alibaba 1,9 %
Equinor 1,7 %
Ping An Insurance 1,6 %
Norsk Hydro 1,6 %
China Construction Bank 1,6 %
Siemens 1,6 %
Bank of China 1,5 %
Roche 1,5 %
Sektorfordeling %
Finans 18 %
Materialer 12 %
Helse 12 %
Informasjonsteknologi 11 %
Energi 10 %
Konsumvarer 10 %
Industri 9 %
Forbruksvarer 5 %
Telekom 5 %
Forsyningsselskaper 1 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 89 83 %
Indirekte eierskap (ETF) 354 10 %
Likviditet - 7 %
Total 443 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,5 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
USA 15 %
Norge 14 %
Kina 9 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Sveits 5 %
Danmark 4 %
Finland 3 %
Frankrike 3 %
Tyskland 3 %
Valutafordeling %
USD 43 %
NOK 18 %
EUR 14 %
SEK 8 %
CHF 5 %
DKK 5 %
GBP 4 %
VND 1 %
HKD 1 %
TWD 1 %