Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Rett etter innsettelsen som amerikansk sentralbanksjef i 1979 tok Paul Volker et upopulært valg; han strupte pengetilførselen og skrudde opp styringsrenten til 20%. Økonomien gikk inn i resesjon. I to år måtte han leve med kritikk fra alle hold. I etterkant huskes Volker for sitt heltemot. Han tok problemet ved rota. Kortsiktig smerte ble etterfulgt av langsiktig glede, med vekst, fallende arbeidsledighet og lavere styringsrente. 70-tallets inflasjonsutfordring har mange likheter til den i 2022.

Når den mektigste personen, i den mektigste privat-offentlige institusjonen, i den mektigste økonomien, møter sine kollegaer den 20. september, koker det hele ned til én ting; det samme spørsmålet Volker måtte ta stilling til den gang: Hvor stor økonomisk lidelse skal vi være villig til å gjennomgå i det korte bildet, med visshet om at det er til det beste på sikt?

I boka Verden på vippepunktet poengterer biolog Dag O. Hessen hvordan vi ikke er «evolusjonært utrustet for det man kunne kalle diskonteringens rasjonalitet. Vi høster heller gevinsten i dag framfor å vente på en større gevinst i morgen». Dagens amerikanske sentralbanksjef Jerome Powell må nå balansere hensynet til økonomien på sikt opp i mot evne og vilje til å stå i kritikken det vil medføre å sette styringsrenten kraftig opp, kanskje unaturlig høyt, i det korte bildet.

Powell fremlegger sentralbankens beslutning 21. september klokken 20.00 norsk tid. Spenningen knytter seg ikke til selve rentebeslutningen, men til oppdaterte tanker om hvordan truende høy inflasjon skal håndteres. Også sentralbankene lever til sist av sitt gode navn og rykte. Om tilliten per tid er noe svekket, finnes det fortsatt mulighet for gjenoppretting, men alternativene er få til varianten Volker landet på.

Du som kjenner oss vet at Stolt Explorer forvaltes uanfektet av rentebeslutninger. Kun fra et likviditetsperspektiv inngår sentralbankenes handlinger i våre markedsvurderinger, som et mindre komponent. Vi får passe på å poengtere, at aksjer generelt, og et globalt aksjefond som Stolt Explorer spesielt, ikke nødvendigvis innebærer mer risiko i et
kjøpekraftsperspektiv enn bankplasseringer, i tider med betydelig inflasjon. Fondet har et spredt eierskap til store selskaper med sunn drift – et fornuftig alternativ for bevaring av kjøpekraft i historisk kontekst.

Stolt Explorer A hadde en verdinedgang på -1,1% i august. Amerikanske NVIDIA, franske SANOFI og nederlandske ASML trakk ned med hhv -20,1%, -15,5% og -14,7%. Kinesiske TENCENT og ALIBABA sammen med norske ADEVINTA var porteføljeselskapene med sterkest utvikling. Oppgangen var hhv +10,9%, +9,1% og +8,8%.

En spøkefull bemerkning på tampen: LPL Research har funnet ut at det er sammenheng mellom styringsrenter og høyde på sentralbanksjefene. Med sine 2,01 meter på strømpelesten var Volker «one of a kind». Æraen med renter på 20-tallet skal vi derfor ikke behøve å frykte så lenge Powell sitter i sjefsstolen.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. august 2022) 97,09
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 319,8 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik 7,3% - -
Informasjonsrate
-0,16 - -
Avkastningsoversikt
1 måned -1,12 %
3 måneder -3,20 %
6 måneder -6,21 %
Hittil i år -9,48 %
12 måneder -8,47 %
siden oppstart (19.05.21) -2,91 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Equinor 2.4 %
Novartis 2.2 %
Novo Nordisk 2.2 %
Roche 2.2 %
Shell 2.0 %
Nokia 2.0 %
China Construction Bank 1.7 %
Siemens Electronics 1.6 %
Norsk Hydro 1.5 %
Astrazeneca 1.4 %
Sektorfordeling %
Finans 14 %
Helse 13 %
Informasjonsteknologi 13 %
Energi 7 %
Industri 7 %
Konsumvarer 7 %
Telekom 6 %
Forbruksvarer 6 %
Materialer 3 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 71 68 %
Indirekte eierskap (ETF) 357 11 %
Likviditet - 21 %
Total 428 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,6 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
Norge 14 %
USA 14 %
Kina 6 %
Sveits 6 %
Sverige 5 %
UK 5 %
Tyskland 4 %
Danmark 4 %
Finland 4 %
Frankrike 3 %
Valutafordeling %
NOK 35 %
USD 27 %
EUR 13 %
SEK 8 %
CHF 6 %
DKK 4 %
GBP 2 %
VND 2 %
HKD 1 %
TWD 1 %